Các Điều Khoản và Điều Kiện

 

Chúng tôi chỉ thu thập chi tiết cá nhân nếu chi tiết cá nhân đó được tự nguyện gửi đến cho chúng tôi bằng thư điện tử (email) hoặc nộp một mẫu đơn. Nếu quý vị không làm gì cả trong lúc quý vị viếng trang mạng nhưng quý vị lướt mạng tìm kiếm hoặc tải thông tin xuống, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ những chi tiết sau đây về cuộc viếng trang mạng của quý vị:

  • Địa Chỉ Giao Thức Mạng (Internet Protocol Address) và tên miền (domain name) được sử dụng, nhưng không phải địa chỉ email. Địa Chỉ Giao Thức Mạng là một hệ thống nhận dạng bằng số, được phân bổ hoặc cho công ty cung cấp dịch vụ Internet của quý vị hoặc phân bổ trực tiếp cho máy điện toán của quý vị. Chúng tôi dùng Địa Chỉ Giao Thức Mạng để điều hướng các lưu thông trên Liên Mạng đến quý vị và để lập ra các số liệu thống kê được dùng trong việc quản lý vị trí trên mạng này;
  • Loại trình duyệt mạng và hệ điều hành quý vị đã sử dụng;
  • Ngày và giờ mà quý vị đã vào thăm trang mạng này;
  • Các trang web hoặc các dịch vụ mà quý vị đã tiếp cận tại địa điểm mạng này;
  • Trang mạng quý vị đã vào xem trước khi đến vị trí mạng này;
  • Trang mạng quý vị vào xem khi quý vị rời vị trí mạng này; và
  • Nếu quý vị đã tải xuống một mẫu đơn, thì mẫu đơn đã được tải xuống.