Chính Sách về việc Tôn Trọng Sự Riêng Tư

 

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ chi tiết về quý vị khi quý vị sử dụng trang mạng (website). Chúng tôi dùng chi tiết đó để hoàn tất các yêu cầu của quý vị, cung cấp chức năng trang mạng, cải thiện chất lượng của trang mạng, cá nhân hóa kinh nghiệm của quý vị, theo dõi việc sử dụng trang mạng, hoặc cung cấp ý kiến phản hồi cho các cơ sở kinh doanh thuộc phía thứ ba như được liệt kê ở phần Dịch Vụ, và tuân theo các nguyên tắc pháp lý bắt buộc. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán chi tiết cá nhân của quý vị cho bất cứ ai.