Các Mẹo Vặt Về Tiền Bạc

Thoát Khỏi Rắc Rối Nợ Nần

Mỗi một loại nợ có các quy định và các sự chọn lựa khác nhau cách thức làm thế nào để giải quyết việc mắc nợ một cách dễ dàng hơn. Nói một cách khác – điều này có thể phức tạp. Ví dụ, nếu quý vị mắc nợ vay tiền đi học, quý vị có thể hội đủ điều kiện xin xóa nợ hoàn toàn hoặc có kế hoạch để trả nợ căn cứ trên lợi tức. Nếu quý vị mắc nợ y tế, quý vị có thể hội đủ điều kiện được "chăm sóc từ thiện" để trả tất cả hoặc một phần số tiền nợ.

Xin Liên Lạc với Các Cố Vấn Viên Bênh Vực Quyền Lợi Gia Cư và Kinh Tế (HERA) để được các luật sư cố vấn chi tiết, miễn phí cách thức làm thế nào để hết mắc nợ.

PHẦN KẾ TIẾP:  Các Liên Hiệp Tín Dụng 101