Các Mẹo Vặt Về Tiền Bạc

Các Liên Hiệp Tín Dụng 101

Gia nhập một liên hiệp tín dụng là điều dễ dàng, quý vị có thể thường xuyên trở thành hội viên chỉ dựa trên thành phố hoặc quận hạt nơi quý vị cư ngụ. Các Liên Hiệp Tín Dụng thường cống hiến việc phục vụ khách hàng tốt hơn các ngân hàng bởi vì khi quý vị là một hội viên, quý vị không chỉ là một khách hàng mà còn là một cổ đông.

Các Liên Hiệp Tín Dụng

Liên hiệp tín dụng là gì?

Các liên hiệp tín dụng và các ngân hàng cả hai đều là các cơ sở tài chánh cung cấp các dịch vụ tương tự như nhau cho người tiêu thụ, tuy nhiên các liên hiệp tín dụng là các tổ chức bất vụ lợi, trong khi ngân hàng là các tổ chức vì lợi nhuận.

Các liên hiệp tín dụng hiện hữu để phục vụ cộng đồng những người gắn bó với nhau bằng "một mối liên hệ hội viên của hiệp hội," điều này có thể qua một khu vực địa lý, công việc làm, hội viên trong một hiệp hội khác, tổ chức có căn bản tín ngưỡng, hoặc một tổ chức nào khác không có liên quan gì đến liên hiệp tín dụng

Các liên hiệp tín dụng phục vụ cho cộng đồng đó bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chánh với các điều khoản ưu đãi nhất mà họ có đủ khả năng để cống hiến. Các liên hiệp tín dụng thường cống hiến các lợi tức cổ phần nhỏ (tiền trả lại cho hội viên), các lãi suất cho vay thấp, các lệ phí giảm và các phúc lợi khác cho các hội viên của mình.

Tiền của tôi có an toàn hay không?

Tiền trong các ngân hàng được bảo đảm bởi Công Ty Bảo Hiểm Tiền Ký Thác của Liên Bang, và tiền trong các liên hiệp tín dụng được bảo đảm bởi Cơ Quan Quản Trị Liên Hiệp Tín Dụng của Quốc Gia. Các số tiền ký thác được bảo hiểm cho tới $250,000 cho mỗi người, cho mỗi loại sở hữu trương mục.


Có thể tìm hiểu thêm thông tin về các liên hiệp tín dụng tại trang mạng nerdwallet và đồng thời tại Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh của Người Tiêu Thụ (Consumer Financial Protection Bureau, viết tắt CFPB).

PHẦN KẾ TIẾP:   Tạo Tín Dụng