Mga Tip sa Pera

Paano Mangasiwa Kung Kapos sa Pera

Lahat tayo ay kinakapos ng pera sa isang regular na batayan. At karamihan sa atin ay walang anumang mga ipon na masasabi, o walang sapat upang mapangasiwaan ang mga bagay-bagay sa paraang nais natin. Kaya ano ang maaari nating gawin kung tayo ay kapos sa pera?

Mayroong nakasusurpresang ilang mga lokal na pampinansyal na pamigayna makukuha para sa ilang mga mahahalagang pangangailangan mo. Siyasatin ang website ng money-happy para sa impormasyong iyon.

Isang bagay na hindi nakalista sa Money Happy ay ang katotohanan na karamihan ng mga simbahan ay magsisikap na tumulong sa mga miyembro gamit ang pang-emerhensiyang pera para sa mga mahahalagang pangangailangan, o mayroong mga supot ng mga groseri na makukuha upang makatipid ka sa iyong mga dolyar para sa ibang mga pangangailangan.

Magplanong kumuha ng mga supot ng mga groseri para sa ilang mga buwan (o mas matagal) mula sa iyong lokal na simbahan, o sentro ng matatanda (kung ikaw ay mas matanda), o sa food bank ng iyong county upang makatipid ka sa iyong mga dolyar para sa ibang mga bagay.

I-klik dito para sa mga mapagkukunan sa Mga County ng Santa Clara at San Mateo. Kami ay magdadagdag ng mga link para sa ibang mga county sa parating ng mga linggo at mga buwan.

SUSUNOD NA SEKSYON:  KAILANGAN KO NG ISANG SAFETY NET!