Mga Tip sa Pera

Kailangan Ko Talaga ng Isang Safety Net: Anong Gagawin Ko?

Parang imposibleng makapag-ipon,tama? O nag-ipon ka ng ilang mga buwan, at lahat ay nawala pagkatapos sa susunod na buwan. Narito ang ilang mga kagamitan upang matulungan kang makaipon ng pera nang hindi nai-istres dito o gawin ang iyong sariling pagkalkula.

Digit
Ang Digit ay isang on-line na programa na nagtataya ng iyong mga gawi ng paggastos at sumusubaybay kung mayroon kang ilang sobang dolyar, pagkatapos ay awtomatiko itong inilalagay sa mga ipon para sa iyo. Makukuha mo ang iyong mga ipon kung kailangan mo — walang mga bayad — ito ay iyong pera.

Narito ang sinasabi ng ibang website tungkol sa Digit.


Community Financial Resources (Mga Pampinansiyal na Mapagkukunan sa Komunidad)
Ang Community Financial Resources (CFR) ay tumutulong sa mga may mababa at katamtamang kitang mga residente sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang makagawa ng abot-kayang mga pampinansiyal na produkto at mga serbisyo na nakabalangkas upang tulungan kang makaiwas sa mga hindi kinakailangang bayarin habang kumukuha ng mga serbisyong kailangan mo. Ang isang paraan upang makuha ang kanilang mga produkto ay ang pagkonekta sa isang organisasyong pangkomunidad na nakikipagtrabaho sa CFR. Narito ang mga produkto ng CFR:

  • Ang CFR Prepaid Visa Debit Card na inaaalok sa pakikipagsosyohan sa Bangko ng US. Mabuting puntong pagsimulan para sa mga mamimili na walang bangko at nais ng isang seguradong paraan upang makapag-ipon ng pera at makatanggap ng pera.
  • Secured Credit Builder Card na inaaalok sa pamamagitan ng kooperatibang Center Federal Credit na pinagsasama ang paggawa ng mga ipon at pagpupundar ng kredito.
  • Isang Banking Menu na binuo kasama ng Alameda County Community Asset Network (AC CAN), isang online na kagamitan na nagtutugma ng mga pangangailangan ng mamimili na may "best-fit" na pinakamababang antas ng mga checking at savings account sa mga bangko at unyong kredito sa San Francisco Bay Area.
  • Isang tagapamagitang pampinansiyal na edukasyon para sa California Black Infant Health na Programa upang pabutihin ang mga kalalabasan sa kalusugan ng mga itim na sanggol. Ang programang ito ay kasosyo sa Center on Social Disparities sa kalusugan sa UC San Francisco. Ito ay may layunin na tugunan ang mga pampinansiyal na isyu at bumuo ng pinansiyal na kakayahang bumangon at pabutihin ang kapakanan ng pamilya.

Upang mas higit na malaman ang tungkol sa CFR at ang kanilang mga mapagkukunan bisitahin ang: Community Financial Resources


EARN
Ang EARN ay isang di-pinagkikitaang organisasyon na nagbibigay ng isang libreng programa upang matulungan kang makaipon. Sa kanilang programa ng insentibo ng pag-iipon ikaw ay makakagawa ng isang kaugaliang mag-ipon upang matulungan kang makamit ang iyong mga layunin.

Paano ito gumagana?

  • Magrehistro at i-konekta ang iyong savings account sa EARN, ito ay para lamang mapatunayan ng EARN na ikaw ay nag-iipon buwan-buwan.
  • Pumili ng isang layunin sa pag-iipon at buwanang halaga. Pondo para sa araw ng pangangailangan, isang kotse, paaralan, anuman ang kailangan mong pag-ipunan.
  • Mag-ipon ng kahit na $20 isang buwan, sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong umiiral na savings account maging gawin mo man ito online o sa personal, at kumita ng $10 na gantimpala bawa't buwan.

Ang EARN ay matatagpuan sa San Francisco, California. Gayon pa man, ang kanilang programa ay nakabatay sa online kaya sino man sa buong bansa ay maaaring magrehistro. Ang tangi mo lamang na kailangan ay isang umiiral na savings account sa alinmang bangko sa U.S. at magkaroon ng akses dito online upang makonek ito sa platform ng EARN.

Gamitin ang kanilang platform upang makita kung magkano ang iyong naiipon buwan-buwan, at kung gaano kalapit ka sa iyong layunin. Ang tangi lamang na patakaran ay sa 6 na buwang tagal ng programa kung ikaw ay maglalabas ng iyong mga ipon ikaw ay mawawalan ng insentibo ng EARN para sa buwang iyon.

Pumunta sa online upang magrehistro at malaman ng mas higit!

Hindi namin gustong magkaroon ka ng utang sa credit card. Subali't ang matalinong paggamit ng mga credit card ay parang pagkakaroon ng iyong sariling pang-emerhensiyang programa ng pag-utang.

Narito ang lugar na mapagsisimulan upang mapaghambing ang mga credit card.

Gusto mong hanapin ang mga may mababang rate ng interes, at napakababa o walang mga bayad na kard.

HUWAG KAILANMAN ilipat ang mga balanse sa isang credit card na ginagamit mo para sa mga pang-emerhensiyang pag-utang. Mauuwi kang talo maging anuman ang mahusay na bayarang interes sa iyong utang.

SUSUNOD NA SEKSYON:  PAGLABAS SA PROBLEMANG UTANG