Mga Tip sa Pera

Pagkawala ng Problema sa Utang

Bawa't iba't ibang uri ng utang ay may sariling mga patakaran at mga opsyon upang gawing mas madaling pangasiwaan ang utang. Sa ibang salita — ito ay maaaring maging komplikado. Halimbawa, kung ikaw ay may utang bilang estudyante, ikaw ay maaaring maging kuwalipikado upang lubos na makawala sa utang o makakuha ng isang plano ng pagbabayad batay sa kita. Kung ikaw ay may utang na pangmedikal, ikaw ay maaaring maging kuwalipikado para sa "charity care" ("kawanggawang pangangalaga") upang masakop ang lahat o bahagi ng utang.

Kontakin ang Housing and Economic Rights Advocates (HERA) para sa libreng komprehensibong pagpapayo ng mga abogado tungkol sa pamamaraan upang makawala sa utang.

SUSUNOD NA SEKSYON:  Mga Unyon ng Kredito 101