Mga Tip sa Pera

Mga Unyon ng Kredito 101

Madaling sumali sa isang unyon ng kredito, kadalasan ikaw ay maaaring maging isang miyembro batay lamang sa lungsod o county lalawigan kung saan ka nakatira. Ang mga Unyon ng Kredito ay kadalasang nag-aalok ng mas mabuting serbisyo sa kustomer kaysa sa mga bangko dahil kung ikaw ay isang miyembro ikaw ay hindi lamang isang kostumer nguni't isang kasosyo.

Unyon ng Kredito

Ano ang isang unyon ng kredito?

Ang mga unyon ng kredito at bangko ay parehong mga pampinansiyal na institusyon na nagbibigay ng magkatulad na mga serbisyo sa mga mamimili, nguni't ang mga unyon ng kredito ay mga di-pinagkikitaang organisasyon, samantala ang mga bangko ay mga nagtutubong organisasyon.

Ang mga unyon ng kredito ay umiiral upang magsilbi sa isang komunidad ng mga tao na nakatali sa isang "pagkakaisa ng asosasyon," ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang heograpikong rehiyon, trabaho, pagiging miyembro sa ibang organisasyon, organisasyong batay sa pananampalataya, o iba pang organisasyon na walang kinalaman sa unyon ng kredito.

Ang mga unyon ng kredito ay nagsisilbi sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pampinansiyal na serbisyo na may pinaka makakabuting mga tuntunin na makakaya nilang ialok. Ang mga unyon ng kredito ay kadalasang nag-aalok ng mga maliit na dibidendo (mga bayad na ibinabalik sa mga miyembro), may mga diskuwentong kabayarang pagpapautang, binawasang mga bayarin at iba pang mga benepisyo sa mga miyembro nito.

Ligtas ba ang aking pera?

Ang mga pondo sa mga bangko ay ginagarantiyahan ng Federal Deposit Insurance Corporation, at ang mga pondo sa mga unyon ng kredito ay ginagarantiyahan ng National Credit Union Administration. Ang mga deposito ay nakaseguro hanggang sa $250,000 bawa't tao, sa bawa't pagmamay-aring kategorya.


Ang karagdagang impormasyon sa mga unyon ng kredito ay maaaring makita sa nerdwallet at pati na rin sa Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

SUSUNOD NA SEKSYON:  Pagpupundar ng Kredito