Mga Tip sa Pera

Pagpupundar ng Kredito

Ang pagpupundar ng kredito ay lubhang mahalaga sa iyong pampinansiyal na buhay. Ang mabuting kredito ay kinakailangan, maging sa nais mo mang bumili ng isang bahay o isang kotse, kumuha ng seguro o isang apartment, o marahil kahit na magbayad nang mas kaunti ng deposito para sa mga palingkurang-bayan.

Paggawa ng Kredito

Mga Lending Circle

 • Isang ligtas at abot-kayang opsyon na makakatulong para sa sinumang mamimili na naghahanap ng isang maliit na utang na dolyar.
 • Lalong mas nakakatulong para doon sa mga walang kredito o may masamang kredito.

Isang organisasyong hindi pangkalakal na nakatuon sa mga Lending Circle: Mission Asset Fund, bisitahin ang MissionAssetFund.org para sa karagdagang impormasyon.

Una, ano ang Lending Circles?

Ang Lending Circles ay nagbibigay ng isang serong interes na utang upang matulungan ang mga kalahok na makagawa ng kredito at makakuha ng abot-kayang, maliit na dolyar na utang. Anim hanggang sampung mga tao ang nagsasama-sama para sa isang harapang pormasyon at nagpapasya ng halaga para sa kanilang utang ng grupo, halimbawa sampung mga kalahok para sa isang utang na $1,000. Bawa't kalahok ay maaaring magkaroon ng magkaibang layunin para sa perang hiniram, mga bayaring pangmedikal, pagbabayad ng utang o pagbabayad ng matrikula.

Halimbawa, 10 mga kalahok ay bawa't isang nagbabayd ng $100 buwan-buwan, na bumubuo ng $1,000 na mapupunta sa isa sa 10 mga kalahok buwan-buwan hanggang ang lahat ng mga kalahok ay nakatanggap na ng isang $1,000 utang.

Ang mga kalahok sa isang Lending Circle ay gumagawa ng parehong buwanang bayad na nagsisimula sa $50 hanggang $200. Ito ang iniuulat ng Mission Asset Fund (MAF) sa mga credit bureau. Pagkatapos na makumpleto ang programa, maraming mga kalahok ay nakagawa ng iskor ng kredito para sa unang pagkakataon o napabuti iyong mga nasira.

Mga hakbang sa Lending Circles na Programa:

 1. Mag-apply
  • Punan ang isang online na aplikasyon
  • Kumuha ng isang pampinansiyal na edukasyon
  • Magkumpleto ng isang online na pagsisiyasat
 2. Sumali
  • Magtakda ng halaga ng utang at order ng utang
  • Pirmahan ang mga dokumento ng utang
 3. Makilahok
  • Ang mga bayad ay iniuulat sa mga credit bureau
  • Mga statement ay ini-email buwan-buwan
  • Tanggapin ang utang kung tiempo mo na

Ang MAF ay matatagpuan sa San Francisco, California nguni't nakikipagsosyo sa mga organisasyon sa buong bansa upang palawakin ang akses sa mga Lending Circle.


Community Financial Resources

Ang Community Financial Resources (CFR) ay tumutulong sa mga may mababa at katamtamang kitang mga residente sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang makagawa ng isang abot-kayang mga pampinansiyal na produkto at mga serbisyong nakabalangkas upang tulungan kang maiwasan ang mga hindi kinakailangang bayarin habang kumukuha ng mga serbisyong kailangan mo. Ang paraan upang makuha ang kanilang mga produkto ay ang kumonekta sa isang organisasyong pangkomunidad na nakikipagtrabaho sa CFR.

Narito ang mga produkto ng CFR:

Ang CFR Prepaid Visa Debit Card ay ibinibigay sa pakikipagtulungan sa Bangko sa US. Ito ay isang mabuting punto para pagsimulan ng mga mamimili na walang bangko at nais ng isang seguradong paraan upang makapag-ipon ng pera at makatanggap ng pera.

 • Walang ika-cash na tseke o mga bayad sa bangko!
 • Direktang deposito
 • Walang buwanang bayad
 • Walang minimum na balanse
 • Mga pananggalan upang maiwasan ang overdraft
 • Walang mga talbog na tseke o mga bayad na multa
 • Naka-link na savings account na nakapagpapadaling mag-ipon
 • Madaling masubaybayan ang balance ng account sa pamamagitan ng mga text, email, pagtatanong sa telepono o online
 • Kumuha ng isang magkadugtong na kard ng account upang mas murang makapagbahagi ng pera Magbayad ng mga bills on line at nang nasa oras!
 • Libreng pera pabalik sa mga kalahok na ATM
 • Gamitin saanman tinatanggap ang Visa

Ang Secured Credit Builder Card ay ibinibigay sa Cooperative Center Federal Credit, pinagsasama nito ang paggawa ng mga ipon at pagpupundar ng kredito.

 • Magsimula sa pinakamaliit na $200 sa isang savings account at magsimulang gumawa o isaayos ang iyong iskor ng kredito!

Laging tandaan:

 • Magbayad ng iyong buwanang bayad sa kard ng nasa oras
 • Gamitin lamang ang 30% ng iyong linya ng kredito
 • Kahit mayroon ka nang isang kard ng kredito mabuting magkaroon ng mga karagdagang trade line sa iyong ulat ng kredito
 • Dagdagan ang iyong limit sa kredito sa pamamagitan ng pagdadagdag sa iyong pangseguridad na deposito

Ano ang isang seguradong kard ng kredito (credit card)?

Fresh-Start o Credit-Builder loans, na kilala rin bilang mga seguradong kard ng kredito, ay nagpapahintulot sa iyo na makagawa ng mga ipon at kredito nang magkasabay. Ang isang seguradong kard ng kredito ay gumagana din na tulad ng isang kard ng kredito, nguni't ang linya ng kredito ay nagdedepende sa kung gaano kalaki ang hinahawakan bilang pangseguridad na deposito sa iyong savings account. Ang savings account ay iyo, at maaari mong makuha ang anumang pera na lagpas sa pangseguridad na deposito. Pinapayagan ka ng Unyon ng Kredito na humiram laban sa pangseguridad na deposito sa iyong mga ipon. Sa oras na maipakita mo na nagagawa mong magbayad ng nasa oras iniuulat nila ang mga pagbabayad na iyon sa mga Credit Bureau, at iyon ay nakakapagpabuti ng iyong kredito.

Mga Benepisyo:

 • Walang kinakailang iskor ng kredito
 • Walang taunang bayad
 • ITIN o Social Security Number ay tinatanggap
 • 10.25% APR

Bakit ko kailangang pangalagaan ang aking iskor ng kredito?

 • Nakakapagpababa ng mga halaga ng utang
 • Mas abot-kayang mga sangla
 • Walang malaking mga pangseguridad na deposito upang mag-set-up ng mga palingkurang-bayan
 • Tinitingnan kapag nagsusumite ng mga aplikasyon sa pag-upa at mga pagsusuri sa trabaho.

To Upang mas higit na malaman ang tungkol sa CFR at iba pang mga mapagkukunan na kanilang ibinibigay bisitahin ang: http://communityfinancialresources.net/

Kontakin ang HERA para makakuha ng tulong sa pag-a-aplay para sa CFR Prepaid Visa Debit Card:
website ng HERA  
email ng HERA  
Telepono ng HERA : (510) 271-8443
Maaari ka ding mag-email sa CFR sa support@cfrcard.org.