Huwag maniwala sa mga "pay day loan" (pautang na dapat bayaran sa araw ng suweldo) o ibang mga pampinansiyal na pakana na napakadaling mauwi sa malaking problema sa sumusunod na panahon.
Maari ka naming matulungang makakita ng mga marangal na tagapagbigay ng mga pautang o mga pampinansyal na pamigay para sa anumang dahilan na kailangan mo ng pera.
Ihahanap ka ng Money Happy! ng mura at mabilis na pera!

Ano ba Ikaw Kailangan Pera Para sa?

Sangla (Mortgage)

Ang mga programa sa pamamagitan ng Keep Your Home California; Unemployment Mortgage Assistance (Tulong sa Sangla sa Kawalan ng Trabahao), Mortgage Reinstatement Assistance Program (Programang Tulong sa Pagpapanumbalik mula sa Sangla), Principal Reduction Program (Programang Pagbabawas ng Prinsipal) at Transition Assistance Program (Programang Tulong sa Paglilipat).

Kard ng Kredito (Credit Card)

Mga abot-kayang kard ng kredito.

Medikal (Medical)

Mga pautang at mga pampinansyal na pamigay upang tulungan kang makabayad sa iyong mga lagpas na sa panahong bayaring pangmedikal.

Transportasyon (Transportation)

Abot-kayang mga pautang at mga pampinansyal na pamigay para sa pagbili o pagkukumpuni ng kotse, at libre o abot-kayang mga mapagkukunan ng pampublikong transportasyon.

Mga Palingkurang-bayan (Utilities)

Mga pautang at mga pampinansyal na pamigay upang tulungan kang makabayad sa lagpas na sa panahong mga bayarin sa palingkurang-bayan.

Upa (Rent)

Mga pampinansyal na pamigay upang tulungan kang makapagbayad ng upa, mga depositong pangseguridad at mga tulong sa paglilipat.

Maliit na Negosyo (Small Business)

Abot-kayang mga pautang mula sa mga marangal na nagpapautang upang tulungan kang makapagsimula o mapalaki ang iyong maliit na negosyo.

Edukasyon (Education)

Mga abot-kayang pautang at mga pampinansyal na pamigay para sa mga gastusin sa paaralan (matrikula, mga aklat, at iba pa).

Personal (Personal)

Mga abot-kayang pautang para sa ibang mga pangangailangan.

Maging Matalino Tungkol sa Pera
At
Maghanap ng mga Abot-kayang Alternatibo

Mga Tip sa Pera
Tungkol Sa Amin

Ang Site ay dinisenyo at pinangangasiwaan ng Housing & Economic Rights Advocates (HERA).

Ang aming misyon ay ang makatulong sa lahat ng may mababa at katamtamang kita na mga taga-California upang makagawa ng isang ligtas na pinansiya na hinaharap.

Paghahanap ng mga Abot-kayang Alternatibo

Tumakas mula sa mga pay day loans, humanap ng mga pampinansiyal na alternatibo na hindi maninila.
Ang aming Mga Tip sa Pera ay maaaring makatulong sa iyong makakamit ng kontrol sa iyong mga pinansiyal.

PAANO MANGASIWA KUNG KAPOS SA PERA

Lahat tayo ay kinakapos sa pera sa isang regular na batayan. Kaya anong maaari nating gawin kung tayo ay kapos sa pera?

KAILANGAN KO NG ISANG SAFETY NET! ANONG GAGAWIN KO?

Pag-isipan ang mga ipon at mga kard ng kredito. Mga kagamitan at payo upang makatulong sa iyo.

PAGLABAS SA PROBLEMA NG UTANG

Bawa't uri ng utang ay may sariling mga tuntunin at mga opsyon para sa paraan upang mas madaling mapangasiwaan ang utang. Sa ibang salita — ito ay maaaring maging komplikado. Maaari kaming makatulong!

MGA UNYON NG KREDITO 101

Ang mga Unyon ng Kredito ay kadalasang nagbibigay ng mas mabuting serbisyo sa kostumer kaysa sa mga bangko sapagka't kung ikaw ay isang miyembro ikaw ay hindi lamang isang kostumer kundi isang kasosyo.

PAGPUPUNDAR NG KREDITO

Ang pagpupundar ng kredito ay labis na napakahalaga para sa iyong pampinansiyal na buhay. Ang Money Happy! ay may mga tip tungkol sa kung paano magpundar ng iyong kredito.
You Have Alternatives!