Kontakin ang Money Happy

Makipag-ugnayan

IMPORMASYON NG KONTAK

TIRAHAN

P.O. Box 29435, Oakland, CA 94604

ADRES NG EMAIL

moneyhappyinquiries@gmail.com

PARA SA TULONG NA LEGAL

Bisitahin ang website ng Housing and Economic Rights Advocates (Tagapagtaguyod ng mga Karapatan sa Pabahay ang Ekonomiya) www.heraca.org